મોરબીમાં થયેલ દુર્ઘટના માં મૃત્યુ પામેલ લોકો માટે શ્રદ્ધાંજલિ અર્પિત કરવામાં આવી

November 5, 2022 22 Views

ગોમતીપુર ઝૂલતા મિનારા ના પટાંગણ માં મુસ્તફા રજા એકેડમી દ્વારા મોરબીમાં થયેલ દુર્ઘટના માં મૃત્યુ પામેલ લોકો માટે શ્રદ્ધાંજલિ અર્પિત કરવામાં આવી હતી, જેમાં હિન્દૂ, મુસ્લિમ, ખ્રિસ્તી, સીખ્ખના ધર્મગુરુઓ તથા આગેવાનો હાજર રહ્યા હતા. Tributes were paid to those who died in the tragedy in Morbi by Mustafa Raja Academy in the courtyard of Gomtipur Zulta Minara, Ahmedabad in which Hindu, Muslim, Christian, Sikh clergy and leaders were present.

Categories
NGO
Join the Conversation

2 Comments

  1. This app іs fun ɑnd entertaining ɑnd ʏоu can earn money toօ.
    I’m hoping to aⅼso win еven though I bet a only ɑ small ɑmount off mpney
    hopng tһis day tһat i wiⅼl be a winner. I enjoy playing ԝhile my baby is sleeping ,
    I hope everyone enjuoy playing tοo. I saѡ lot of people playing tһis game аnd
    win bіɡ prizes.

  2. Your email address will not be published. Required fields are marked *